Kvalité och miljö

Verksamhetspolicy

Finspångs Allmekano AB erbjuder tjänster avseende legotillverkning av produkter enligt kundspecifikationer.

Vår ambition är att vara kundernas fösta val när det gäller den typ av produkter vi producerar. 

Vi ska därför alltid vara medvetna om kundernas krav och förväntningar.

Vår ambition är också att utföra dessa tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi ska alltid vara medvetna om och tillämpa gällande lagar, föreskrifter och övriga krav samt förebygga föroreningar.

Dessa krav skall kommuniceras till all berörd personal för att de skall kunna uppfyllas och vi skall alltid sträva efter att överträffa förväntningarna.

 

Högsta ledningen är ytterst ansvarig för att tillhandahålla den information, de arbetsförhållanden och de resurcer som krävs för att uppnå de ambitioner och mål som är fastställda.

För att medarbetarnas förmåga skall användas på bästa sätt, skall behov av kompetens och tillgång på kompetens inom företaget alltid vara i ledningens medvetande.

Leverantörer av varor och tjänster, entreprenörer och andra uppdragstagare skall ses som en viktig del av vår versamhet och skall informeras om relevanta krav. 

 

Alla aktiviteter som syftar till att framställa produkterna skall behandlas som processer.

För att vi skall vara effektiva i att uppnå våra mål, skall alla dessa processer ses som ett samanhängande ledningssystem.

Detta ledningssystem skall ständigt förbättras genom att mäta dess efektivitet, analysera resultaten av mätningarna och genomföra nödvändiga förändringar.

Alla beslut som fattas avseende ledningssystemet och våra tjänster, skall vara grundande på fakta som framkommit genom mätningar och analyser.