GDPR

Information till registrerad.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Finspångs Allmekano AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.
 Vi behandlar uppgifterna för att genomföra, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.
Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
Personuppgifter kan komma att överföras mellan Finspångs Allmekano AB :s olika koncern- eller systerbolag i för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan Finspångs Allmekano AB och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Finspångs Allmekano AB under en tid om 7 år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Finspångs Allmekanos AB:s verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Finspångs Allmekano AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på mail.allmekano@allmekano.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Finspångs Allmekano AB
John Fröbergsväg 4
612 76  Lotorp

Organisationsnummer 556624-3712
Tel. 0122-292 55